Strawberry Tarts, Vesta, Osaka, Japan

Strawberry Tarts, Vesta, Osaka, Japan